Reports List View

– 

 

  – 

 

  – 

 

  – 

 

  – 

 

  – 

 

  – 

 

  – 

 

  – 

 

 December 23, 2017 – 

 

 December 24, 2017 – 

 

 December 26, 2017 – 

 

 December 27, 2017 – 

 

 December 28, 2017 – 

 

 December 30, 2017 – 

 

 December 30, 2017 Half Day PM – 

 

 December 31, 2017 – 

 

 January 2, 2018 – 

 

 January 3, 2018 – 

 

 January 5, 2018 – 

 

 January 11, 2018 – 

 

 January 12, 2018 – 

 

 January 13, 2018 – 

 

 January 16, 2018 – 

 

 January 18, 2018 – 

 

 January 21, 2018 – 

 

 January 22, 2018 – 

 

 January 23, 2018 – 

 

 January 24, 2018 – 

 

 January 28, 2018 – 

 

 January 29, 2018 – 

 

 January 31, 2018 – 

 

 February 1, 2018 – 

 

  – 

 

 February 8, 2018 – 

 

 February 11, 2018 – 

 

 February 12, 2018 – 

 

 February 13, 2018 – 

 

 14 de February 2018 – 

 

 February 17, 2018 – 

 

 February 18, 2018 – 

 

 February 19, 2018 – 

 

 February 23, 2018 – 

 

 February 24, 2018 – 

 

 February 25, 2018 – 

 

 February 27, 2018 – 

 

 February 28, 2018 – 

 

 March 2, 2018 – 

 

 March 3, 2018 – 

 

 March 4, 2018 – 

 

 March 5, 2018 – 

 

 March 6, 2018 – 

 

 March 7, 2018 – 

 

 March 8, 2018 – 

 

 March 9, 2018 – 

 

 March 10, 2018 – 

 

 March 11, 2018 – 

 

 March 12, 2018 – 

 

 March 17, 2018 – 

 

 March 22, 2018 – 

 

  – March 30, 2018

 

 April 16, 2018 – April 18, 2018

 

 April 17, 2018 – April 18, 2018

 

 April 18, 2018 – April 19, 2018

 

 April 19, 2018 – April 21, 2018

 

 April 21, 2018 – April 23, 2018

 

 April 25, 2018 – April 26, 2018

 

 April 29, 2018 – April 30, 2018

 

  – May 1, 2018

 

 May 1, 2018 – May 1, 2018

 

 May 2, 2018 – May 3, 2018

 

 May 3, 2018 – May 3, 2018

 

 May 4, 2018 – May 5, 2018

 

 May 6, 2018 – May 6, 2018

 

 May 7, 2018 – May 7, 2018

 

 May 9, 2018 – May 10, 2018

 

 May 11, 2018 – May 11, 2018

 

 May 12, 2018 – May 13, 2018

 

 May 13, 2018 – May 13, 2018

 

 May 23, 2018 Morning Half Day Charter – May 24, 2018

 

 May 23, 2018 Half Day 12PM-5PM – May 24, 2018

 

 May 24, 2018 – May 25, 2018

 

 May 25, 2018 – May 26, 2018

 

 May 26, 2018 – May 27, 2018

 

 May 28, 2018 – May 29, 2018

 

 May 29, 2018 – May 30, 2018

 

  – May 30, 2018

 

 May 30, 2018 – June 3, 2018

 

 June 2, 2018 – June 3, 2018

 

 June 3, 2018 – June 4, 2018

 

 June 7 Morning Charter – June 7, 2018

 

 June 9, 2018 – June 9, 2018

 

 June 11, 2018 – June 11, 2018

 

 June 12, 2018 – June 16, 2018

 

 June 12, 2018 – June 16, 2018

 

 June 14, 2018 – June 16, 2018

 

 June 16, 2018 – June 17, 2018

 

 June 17, 2018 – June 18, 2018

 

 June 18, 2018 – June 22, 2018

 

 June 18, 2018 – June 22, 2018

 

 June 19, 2018 – June 22, 2018

 

 June 20, 2018 – June 22, 2018

 

 June 21, 2018 – June 23, 2018

 

 June 23, 2018 – June 23, 2018

 

 June 27, 2018 – June 28, 2018

 

 June 28, 2018 – June 29, 2018

 

 June 29, 2018 – June 30, 2018

 

 June 30, 2018 – July 1, 2018

 

 July 2, 2018 – July 3, 2018

 

 July 3, 2018 – July 4, 2018

 

 July 4, 2018 – July 5, 2018

 

 July 5, 2018 – July 7, 2018

 

 July 6, 2018 Morning Inshore Charter – July 7, 2018

 

 June 6, 2018 Half Day Inshore Ft – July 7, 2018

 

 July 6, 2018 Hald – July 8, 2018

 

 July 6, Half Day Inshore Afternoon Charter – July 8, 2018

 

 July 9, 2018 – July 10, 2018

 

 July 10, 2018 half day morning charter – July 13, 2018

 

 July 11, 2018 Half Day Inshore Morning Charter – July 13, 2018

 

 July 11, 2018 Half Day Inshore Afternoon Charter – July 13, 2018

 

 July 12, 2018 Half Day Afternoon Charter – July 13, 2018

 

 July 14, 2018 – July 17, 2018

 

 July 17, 2018 – July 17, 2018

 

 July 21, 2018 – July 21, 2018

 

 July 22, 2018 – July 22, 2018

 

 July 22, 2018 – July 23, 2018

 

 July 23, 2018 Morning Charter – July 24, 2018

 

 July 23, 2018 Afternoon Charter – July 24, 2018

 

 July 24, 2018 – July 25, 2018

 

 July 25, 2018 – July 26, 2018

 

 July 27, 2018 – July 28, 2018

 

 July 27, 2018 – July 28, 2018

 

 July 28, 2018 – July 29, 2018

 

 July 29, 2018 – July 30, 2018

 

 July 29, 2018 – July 30, 2018

 

 July 30, 2018 – July 31, 2018

 

 August 2, 2018 – August 3, 2018

 

 August 3, 2018 – August 4, 2018

 

 August 5 – August 6, 2018

 

 August 5, 2018 – August 6, 2018

 

 August 6, Half Day Inshore – August 7, 2018

 

 August 6, 2018 Afternoon Charter – August 7, 2018

 

 August 7, 2018 – August 7, 2018

 

 August 8, 2018 – August 9, 2018

 

 August 9, 2018 – August 10, 2018

 

 August 10, 2018 – August 12, 2018

 

 August 11 & 12, 2018 – August 14, 2018

 

 August 17, 2018 – August 18, 2018

 

 August 25, 2018 – August 25, 2018

 

 August 29, 2018 – August 30, 2018

 

 September 2, 2108 – September 3, 2018

 

 September 3, 2018 – September 3, 2018

 

 September 4, 2018 – September 5, 2018

 

 September 27, 2018 – September 28, 2018

 

 October 8, 2018 – October 9, 2018

 

 October 9, 2018 – October 10, 2018

 

 October 10, 2018 – October 11, 2018

 

 October 21, 2018 – October 22, 2018

 

 October 26, 2018 – October 31, 2018

 

 October 29, 2018 – October 31, 2018

 

 October 30, 2018 – October 31, 2018

 

 October 31, 2018 – November 2, 2018

 

 November 2, 2018 – November 3, 2018

 

 November 7, 2018 – November 8, 2018

 

 November 8, 2018 – November 9, 2018

 

 November 9, 2018 – November 10, 2018

 

 November 10, 2018 – November 11, 2018

 

 November 11, 2018 – November 11, 2018

 

 November 18, 2018 – November 18, 2018

 

 November 18, 2018 – November 19, 2018

 

 December 4, 2018 – December 4, 2018

 

 December 11, 2018 – December 12, 2018

 

 December 16, 2018 – December 18, 2018

 

 December 28, 2018 – December 28, 2018

 

 December 28, 2018 – December 30, 2018

 

 January 29, 2018 – December 30, 2018

 

 January 2, 2018 – January 3, 2019

 

 January 3, 2018 – January 3, 2019

 

 January 5, 2019 – January 5, 2019

 

 January 6, 2019 – January 7, 2019

 

 January 9, 2019 – January 10, 2019

 

 January 13, 2019 – January 14, 2019

 

 January 14, 2019 – January 16, 2019

 

 January 17, 2019 – January 19, 2019

 

 January 18, 2019 – January 19, 2019

 

 January 20, 2019 – January 21, 2019

 

 January 21, 2019 – January 22, 2019

 

 January 25, 2019 – January 26, 2019

 

  – January 26, 2019

 

  – January 26, 2019

 

 January 26, 2019 – January 26, 2019

 

  – January 27, 2019

 

  – January 28, 2019

 

  – January 28, 2019

 

 January 29, 2019 – January 31, 2019

 

 Test Report – January 31, 2019

 

 February 1, 2019 – February 1, 2019

 

 February 3, 2019 – February 6, 2019

 

 February 6, 2019 – February 7, 2019

 

 February 7, 2019 – February 7, 2019

 

 February 8, 2019 – February 9, 2019

 

 February 9, 2019 – February 9, 2019

 

 February 10, 2019 – February 11, 2019

 

 February 11, 2019 – February 12, 2019

 

 February 12, 2019 – February 12, 2019

 

 February 13, 2019 – February 14, 2019

 

 February 14, 2019 – February 15, 2019

 

 February 15, 2019 – February 16, 2019

 

 February 17, 2019 – February 17, 2019

 

 February 21, 2019 – February 21, 2019

 

 February 21, 2019 – February 21, 2019

 

 February 22, 2019 – February 23, 2019

 

  – February 23, 2019

 

 February 24, 2019 – February 25, 2019

 

  – February 25, 2019

 

  – February 25, 2019

 

  – February 25, 2019

 

  – February 25, 2019

 

 February 25, 2019 – February 26, 2019

 

 February 26, 2019 – February 27, 2019

 

 February 27, 2019 – March 2, 2019

 

 March 3, 2019 – March 4, 2019

 

 March 4, 2019 – March 5, 2019

 

 March 7, 2019 – March 7, 2019

 

 March 9, 2019 – March 9, 2019

 

 March 10, 2019 – March 11, 2019

 

 March 12, 2019 – March 13, 2019

 

 March 14, 2019 – March 15, 2019

 

 March 19, 2019 – March 20, 2019

 

 March 22, 2019 – March 23, 2019

 

 March 23, 2019 – March 23, 2019

 

 March 24, 2019 – March 25, 2019

 

 March 29, 2019 – March 29, 2019

 

 March 30, 2019 – March 30, 2019

 

 April 2, 2019 – April 2, 2019

 

 April 3, 2019 – April 4, 2019

 

 April 4, 2019 – April 5, 2019

 

 March 6, 2019 – April 7, 2019

 

 April 8, 2019 – April 8, 2019

 

 April 13 2019 – April 16, 2019

 

 April 14, 2019 – April 16, 2019

 

 April, 15 2019 – April 16, 2019

 

 April 16, 2019 – April 17, 2019

 

 April 17, 2019 – April 18, 2019

 

 April 18 2019 – April 19, 2019

 

 April 19, 2019 – April 20, 2019

 

 April 20, 2019 – April 21, 2019

 

 April 23, 2019 – April 23, 2019

 

 April 26, 2019 – April 27, 2019

 

 April 27, 2019 – April 28, 2019

 

 April 28, 2019 – April 28, 2019

 

 April 29, 2019 – April 29, 2019

 

  – April 30, 2019

 

  – April 30, 2019

 

  – April 30, 2019

 

  – April 30, 2019

 

  – April 30, 2019

 

  – April 30, 2019

 

  – April 30, 2019

 

  – April 30, 2019

 

 April 30, 2019 – May 2, 2019

 

 May 1, 2019 – May 2, 2019

 

 May 2, 2019 – May 3, 2019

 

 May 6, 2019 – May 6, 2019

 

 May 10, 2019 – May 11, 2019

 

 May 11, 2019 – May 12, 2019

 

 May 18, 2019 – May 19, 2019

 

 May 19, 2019 – May 20, 2019

 

 May 23, 2019 – May 25, 2019

 

 May 24, 2019 – May 25, 2019

 

 May 25, 2019 – May 26, 2019

 

 May 27, 2019 – May 28, 2019

 

 May 30, 2019 – May 30, 2019

 

 May 31, 2019 – June 2, 2019

 

 June 2, 2019 – June 4, 2019

 

 June 3, 2019 – June 4, 2019

 

 June 4, 2019 – June 5, 2019

 

 June 5, 2019 – June 6, 2019

 

 June 8, 2019 – June 9, 2019

 

 June 9, 2019 – June 10, 2019

 

 June 11, 2019 – June 12, 2019

 

 June 12, 2019 – June 12, 2019

 

 June 13, 2019 – June 13, 2019

 

 June 14, 2019 – June 15, 2019

 

 June 16, 2019 – June 17, 2019

 

 June 17, 2019 – June 19, 2019

 

 June 18, 2019 – June 19, 2019

 

 June 20, 2019 – June 20, 2019

 

 June 23, 2019 – June 25, 2019

 

 June 29, 2019 – June 29, 2019

 

 July 1, 2019 – July 4, 2019

 

 July 2, 2019 – July 4, 2019

 

 July 3, 2019 – July 4, 2019

 

 July 4, 2019 – July 5, 2019

 

 July 5, 2019 – July 5, 2019

 

  – July 9, 2019

 

  – July 9, 2019

 

  – July 10, 2019

 

  – July 11, 2019

 

 July 11, 2019 – July 12, 2019

 

 July 12, 2019 – July 13, 2019

 

 July 14, 2019 – July 14, 2019

 

 July 15, 2019 – July 17, 2019

 

 July 18, 2019 – July 19, 2019

 

 July 19, 2019 – July 21, 2019

 

 July 20, 2019 – July 21, 2019

 

 July 21, 2019 – July 21, 2019

 

 July 21 PM – July 22, 2019

 

 July 27, 2019 – July 27, 2019

 

 July 30, 2019 – July 31, 2019

 

 July 30, 2019 – July 31, 2019

 

 July 30, 2019 – July 31, 2019

 

 August 1, 2019 – August 2, 2019

 

 August 2, 2019 – August 3, 2019

 

 August 6, 2019 – August 8, 2019

 

 August 7, 2019 – August 8, 2019

 

 August 8, 2019 – August 9, 2019

 

 August, 11 2019 – August 12, 2019

 

 August 12, 2019 – August 13, 2019

 

 August 15, 2019 – August 16, 2019

 

 August 21, 2019 – August 22, 2019

 

 August 22, 2019 – August 23, 2019

 

 August 23, 2019 – August 24, 2019

 

 August 28, 2019 – August 29, 2019

 

 September 8, 2019 – September 8, 2019

 

 September 12, 2019 – September 13, 2019

 

 Friends from St Augustine Florida – September 25, 2019

 

 September 26, 2019 – September 27, 2019

 

 September 29, 2019 – September 30, 2019

 

 October 3, 2019 – October 3, 2019

 

  – November 2, 2019

 

 October 31, 2019 – November 2, 2019

 

 November 3, 2019 – November 3, 2019

 

 November 3, 2019 – November 4, 2019

 

 November 8, 2019 – November 10, 2019

 

 November 11, 12 2919 – November 13, 2019

 

 November 14, 2019 – November 14, 2019

 

 November 15, 2019 – November 17, 2019

 

 November 17 – November 18, 2019

 

 November 18, 2019 – November 19, 2019

 

 November 25, 2019 – November 27, 2019

 

 November 27, 2019 – November 28, 2019

 

 November 28, 2019 – November 30, 2019

 

 December 1, 2019 – December 2, 2019

 

 December 6, 2019 – December 6, 2019

 

 December 26, 2019 – December 28, 2019

 

 January 2, 2020 – January 3, 2020

 

 January 4, 2020 – January 5, 2020

 

 January 5, 2020 – January 6, 2020

 

 January 6, 2029 – January 8, 2020

 

 January 9, 2020 – January 10, 2020

 

 January 10, 2020 – January 11, 2020

 

 January 11, 2020 – January 12, 2020

 

 January 12, 2020 – January 13, 2020

 

 January 23, 2020 – January 25, 2020

 

 January 27, 2020 – January 27, 2020

 

 January 28, 2020 – January 29, 2020

 

 January 29, 2020 – January 29, 2020

 

 January 30, 2020 – January 31, 2020

 

 February 5, 2020 – February 6, 2020

 

 February 8, 2020 – February 9, 2020

 

 February 11, 2020 – February 12, 2020

 

 February 11, 2020 – February 12, 2020

 

 February 13, 2020 – February 14, 2020

 

 February 15, 2020 – February 15, 2020

 

 February 16, 2020 – February 17, 2020

 

 February 20 & 22, 2020 – February 23, 2020

 

 February 24, 2020 – February 25, 2020

 

 February 24, 2020 – February 25, 2020

 

 February 28, 2020 – February 29, 2020

 

 March 2, 2020 – March 4, 2020

 

 March 2, 2020 – March 4, 2020

 

 March 4, 2020 – March 7, 2020

 

 March 5, 2020 – March 7, 2020

 

 March 6, 2020 – March 7, 2020

 

 March 9, 2020 – March 9, 2020

 

 March 9, 2020 – March 10, 2020

 

 March 13, 2020 – March 14, 2020

 

 March 14, 2020 – March 15, 2020

 

 March 15, 2020 – March 17, 2020

 

 March 16, 2020 – March 17, 2020

 

 March 17, 2020 – March 18, 2020

 

 March 18, 2020 – March 19, 2020

 

 April 2, 2020 – April 3, 2020

 

 April 24, 2020 – April 24, 2020

 

  – May 17, 2020

 

 May 16, 2020 – May 17, 2020

 

  – May 28, 2020

 

  – May 28, 2020

 

  – May 28, 2020

 

  – June 28, 2020

 

 June 28, 2020 – June 28, 2020

 

 July 4, 2020 – July 6, 2020

 

  – July 6, 2020

 

  – July 6, 2020

 

  – July 6, 2020

 

  – July 6, 2020

 

 July 5, 2020 – July 6, 2020

 

 11 de julio, 2020 – July 12, 2020

 

 July 12, 2020 – July 12, 2020

 

 PRESIDENTIAL CHALLENGE FISHING RODEO 2020 – August 9, 2020

 

  – August 10, 2020

 

  – August 10, 2020

 

 August 8&9 2020 – August 10, 2020

 

 August 16, 2020 – August 17, 2020

 

  – August 17, 2020

 

  – August 17, 2020

 

 August 18, 2020 – August 19, 2020

 

  – August 19, 2020

 

 October 31, 2020 – October 31, 2020

 

 Halloween Wahoo!!! – October 31, 2020

 

  – October 31, 2020

 

  – November 7, 2020

 

 November 6, 2020 – November 7, 2020

 

  – November 12, 2020

 

  – November 12, 2020

 

  – November 12, 2020

 

 November 11, 2020 – November 12, 2020

 

 November 14, 2020 – November 15, 2020

 

 November 15, 2020 – November 29, 2020

 

 November 30, 2020 – December 1, 2020

 

 December 1, 2020 – December 4, 2020

 

  – December 4, 2020

 

 December 14, 2020 – December 19, 2020

 

 December 18, 2020 – December 19, 2020

 

  – December 19, 2020

 

 December 25, 2020 – December 25, 2020

 

  – December 25, 2020

 

 December 25.5 2020 – December 25, 2020

 

  – January 1, 2021

 

 December 31, 2020 – January 1, 2021

 

 January 13, 2021 – January 14, 2021

 

  – January 14, 2021

 

  – January 17, 2021

 

 January 16, 2021 – January 17, 2021

 

 January 17, 2021 – January 18, 2021

 

 January 20, 2021 – January 22, 2021

 

 January 21, 2021 – January 22, 2021

 

 January 24, – January 24, 2021

 

 January 23, 2021 – January 24, 2021

 

 January 23, 2021 – January 24, 2021

 

  – March 15, 2022

 

  – March 15, 2022

 

 March 15, 2022 – March 15, 2022

 

 3 – 2 – 1 – March 18, 2022

 

  – March 18, 2022

 

 March 25, 2022 – March 26, 2022

 

  – March 26, 2022

 

  – March 26, 2022

 

 March 26, 2022 – March 28, 2022

 

  – March 28, 2022

 

  – March 28, 2022

 

 March 27, 2022 – March 28, 2022

 

  – March 28, 2022

 

  – March 28, 2022

 

  – March 28, 2022

 

 Biggest Mahi Ever Caught! – April 1, 2022

 

 Blue Marlin & Sailfish – April 1, 2022

 

 Swiss Fishing Team – April 10, 2022

 

 Tuna Feast from Marina Pez Vela – April 13, 2022

 

 Gamefisher II hits the jackpot! – April 18, 2022

 

 Day Two Offshore – April 19, 2022

 

 Day Three – April 20, 2022

 

 Fly Fishing for Billfish in Costa Rica – April 24, 2022

 

 Offshore World Championship Day 1 – April 25, 2022

 

  – April 26, 2022

 

  – April 26, 2022

 

  – April 26, 2022

 

  – April 26, 2022

 

 Top Boat at Offshore World Championship – April 27, 2022

 

 Offshore World Championship Final Report – April 28, 2022

 

 Tuna fishing out of Flamingo – May 8, 2022

 

  – May 10, 2022

 

  – May 10, 2022

 

  – May 10, 2022

 

  – May 10, 2022

 

  – May 10, 2022

 

 Fun with the Tuna Bite! – May 17, 2022

 

  – May 19, 2022

 

 Marina Flamingo, new home to the Gamefisher II – June 21, 2022

 

 Family fun offshore fishing! – June 22, 2022

 

 Fresh Catch of the Day – June 23, 2022

 

 Marlin and Sailfish – June 27, 2022

 

 40 Pound Yellowfin Tuna Caught Inshore! – June 28, 2022

 

 Locals score big inshore species – June 28, 2022

 

 Good eats! – June 29, 2022

 

  – July 1, 2022

 

  – July 2, 2022

 

  – July 2, 2022

 

  – July 2, 2022

 

 Offshore Fishing out of Flamingo – July 2, 2022

 

 Sailfish and Mahi-mahi off Flamingo – July 3, 2022

 

 2 Sailfish & 2 Dorado – July 5, 2022

 

 Purely for Sport – July 7, 2022

 

 Dorado, Tuna and Sailfish! – July 8, 2022

 

 Beautiful day on the water – July 9, 2022

 

 Roosterfish, Jack and Grouper – July 9, 2022

 

 300 pound Blue Marlin – July 11, 2022

 

 Fly Fishing for Billfish – July 13, 2022

 

 3 Roosterfish and 4 Jacks – July 18, 2022

 

 Family Fishing Offshore – July 23, 2022

 

 Father Son Team – July 23, 2022

 

 Offshore out of Flamingo – July 28, 2022

 

 Action packed fishing out of Marina Flamingo – July 29, 2022

 

 50 Pound Roosterfish – July 31, 2022

 

 Score Big with the Tuna Bite – July 31, 2022

 

 Tuna Haul – August 2, 2022

 

 Founder of the PCCR fishing tournament – August 2, 2022

 

 Big fish – August 6, 2022

 

 Flamingo Rodeo Fishing Tournament – August 6, 2022

 

 Tournament Champions!!!! – August 8, 2022

 

 Inshore and offshore from Flamingo – August 9, 2022

 

 Father Daughter Fishing Team – August 13, 2022

 

 5 Blue Marlin Up – August 17, 2022

 

 3 Blue Marlin up! – August 18, 2022

 

 15 Pacific Sailfish and I Blue Marlin – August 19, 2022

 

 Giant Cubera Snapper – August 21, 2022

 

 Great Inshore Fishing – August 27, 2022

 

 Sailfish and Dorado – August 28, 2022

 

 Rare catch – August 29, 2022

 

 Offshore Fishing Adventure – September 4, 2022

 

 Big Fish Offshore – September 4, 2022

 

 Great Offshore Action! – September 5, 2022

 

 Sportfishing Adventure – September 7, 2022

 

 Fishing Rockstar! – September 9, 2022

 

 Plenty of Action Inshore – September 15, 2022

 

 Inshore and Offshore Fishing – September 21, 2022

 

 Fishing out of Marina Flamingo – September 24, 2022

 

 Inshore Fishing out of Flamingo – October 15, 2022

 

 Hopes of catching Roosterfish – October 16, 2022

 

 Offshore Fishing out of Flamingo – October 21, 2022

 

 Good action offshore! – October 22, 2022

 

 More good offshore fishing – October 23, 2022

 

 Great Inshore Fishing – October 25, 2022

 

 Offshore charter fishing success! – October 29, 2022

 

 Grand Slam & So Much More! – October 30, 2022

 

 Good fishing offshore – October 31, 2022

 

 Caught the Limit – November 1, 2022

 

 Dorado on the fly rod! – November 3, 2022

 

 5 dorado in the 40 pound range and 1 sailfish – November 7, 2022

 

 Sport Fishing Flamingo – November 9, 2022

 

 Productive for Snapper and Roosterfish – November 10, 2022

 

 Mahi-mahi aka Dorado bite is still on!!! – November 12, 2022

 

 Special Family Fishing Charter – November 20, 2022

 

 Morning Charter – November 22, 2022

 

 Big Day Offshore – November 26, 2022

 

 Offshore Fishing – November 27, 2022

 

 Grand Slam & Mahi-mahi – November 28, 2022

 

 Avid Anglers from Italia 🇮🇹 – December 2, 2022

 

 Great Inshore Fishing – December 3, 2022

 

 Caught the limit ✅ – December 4, 2022

 

 Tuna Bite – December 5, 2022

 

 Excellent Fishing – December 7, 2022

 

 Magical conditions for fishing – December 8, 2022

 

 Husband and wife fishing team! – December 14, 2022